Въпросник
 

Въпросник

Благодарим Ви, че решихте Вашата фирма да вземе участие в седмото издание на престижния конкурс на Fibank „Най-добра българска фирма“!

Моля, попълнете въпросника по-долу и натиснете „Изпрати“.

Желаем Ви успех!

Въведете наименование на фирмата

НА КОЯ ДАТА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ЗАПОЧНАЛО СВОЯТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ?

Въведете НА КОЯ ДАТА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ЗАПОЧНАЛО СВОЯТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

КАКЪВ Е ПРАВНИЯТ СТАТУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО?

Изберете СТАТУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАКЪВ ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВОТО Е СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО)

%

За да участвате в конкурса „Най-добра българска фирма на годината”,
задължително условие е вашата фирма да бъде над 50 % собственост на български физически лица (пряко или косвено).

Въведете ЕИК на Вашата фирма

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА ЧАСТ ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ?

За да участвате в конкурса „Най-добра българска фирма на годината”, задължително условие е във вашата фирма по-голямата част от мениджърите на предприятието да бъдат български граждани.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО?

Въведете Област

КАКЪВ Е ОСНОВНИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, АКО ПРЕДПРИЯТИЕТО Е АНГАЖИРАНО С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ДЕЙНОСТ.

Въведете ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА:

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА в България

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА извън България, направо, без помощта на дистрибутор

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА извън България с помощта на дистрибутор

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОЛКО ЗАЕТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР РАБОТЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

броя

Въведете Заети места

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОЛКО ЗАЕТИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР РАБОТЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

броя

Въведете Заети места

КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ НЕТНАТА ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА Е БИЛА ИНВЕСТИРАНА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ В НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ?

Изберете процент

КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ НЕТНАТА ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА ПЛАНИРАТЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ В НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ?

Изберете процент

КАКВИ ДЕЙНОСТИ ПЛАНИРА ВАШАТА ФИРМА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ:

Изберете начин

ПО КАКЪВ НАЧИН ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ФИНАНСИРАТЕ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ НА ВАШАТА ФИРМА?

Изберете начин

КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ НИВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯ В СЕКТОРА, В КОЙТО ВАШАТА ФИРМА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ?

Изберете вариант

ОТКЪДЕ СА ВАШИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ КОНКУРЕНТИ?

Изберете вариант

МОЛЯ, ОПИШЕТЕ НАКРАТКО КОЯ БЕШЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА И СТОЙНОСТНА ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО Е НАПРАВИЛА ВАШАТА ФИРМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ.

Въведете отговор

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ КАК СЕ КАЗВАТ МАРКИТЕ, С КОИТО ОПЕРИРАТЕ / УПРАВЛЯВАТЕ НА ПАЗАРА.

Запишете до 5 отговора. Ако марките са повече от 5, моля запишете тези, които са имали най-голям принос към общата печалба на фирмата през изминалата 2017 г.

Въведете отговор

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА ОБОРОТА,РЕАЛИЗИРАН
ПРЕЗ 2017 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА НЕТНА ПЕЧАЛБА, РЕАЛИЗИРАН
ПРЕЗ 2017 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА АКТИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
КЪМ 31.12.2017 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.12.2017 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА Е СУМАTA НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ) КЪМ 31.12.2017 Г.?

Въведете сума

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА Е СУМАTA НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ) КЪМ 31.12.2017 Г.?

Въведете сума

НАКРАЯ БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ ПОМОЛИМ ДА ПРЕДСТАВИТЕ НАКРАТКО ДЕЙНОСТТА НА ВАШАТА ФИРМА.

Въведете описание

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Въведете име

Въведете длъжност

Въведете телефон

Въведете мейл и уебсайт

Можете да се възползвате от възможността да добавите до 5 снимки (включително лого) и линк към корпоративен видео материал за представяне на Вашата фирма.