Участници
 

Участници

Инермат АД

Инермат АД

Специализиран производител на чакъл, пясък, трошен камък, строителни материали, баластра. Разнообразието на произвежданите продукти спомага фирмата да задържи челни позиции на пазара за инертни материали. Инермат АД – гр. Стара Загора е правоприемник на държавната „Инермат” ЕАД, която от 1997 г. е в процедура по концесиониране на находищата си „Братя Кунчеви” и „Зимница”. Разкриващите се андезитови туфи на находище „Братя Кунчеви” са проучени и изследвани с доказани 11 млн. м3 запаси още през 1961/62 година. На базата на тези запаси през 1966 г. е построена трошачно – миячна сортировъчна инсталация „Братя Кунчеви” за производството на фракции за бетон, пътни настилки и жп баласт, а впоследствие през 1972 г. е проведено геоложко проучване с цел доказване на нови запаси. https://www.inermat.org/