Участници
 

Участници

Девня варовик АД

Девня варовик АД

Девня варовик, с. Чернево, област Варненска, е правоприемник на Завода за добив на варовик, пуснат в експлоатация през 1974 г. От 2000 г. фирмата е акционерно дружество, в което мажоритарните собственици с равен дял са Солвей Соди и Девня Цимент. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции с различен гранулометричен състав за потребностите на содовото и циментовото производство и кариерно-строителни материали.